ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך: מהו ומה חשוב לדעת?

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך מיועד לאנשים בריאים בנפשם ושכלם שמעוניינים להיערך למצב בו לא יהיו מסוגלים לקבל החלטות ביחס לעצמם, עקב אירוע שיפגע בחוסר יכולתם השיפוטית, כגון: תאונת דרכים, שבץ מוחי וכד’ או עקב מחלות זקנה, כמו אלטצהיימר, שיפקדו אותם עקב גילם. אנשים אשר בעודם בעלי יכולת החלטה שיפוטית להחליט מראש מי ינהל את ענייניהם האישיים, הבריאותיים והרכושיים.

בחירה זו למעשה מתבצעת באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך אשר הינו מסמך משפטי שמאפשר למנות אדם (או מספר אנשים) שיהיו אחראיים על הטיפול במייפה הכוח ו/או ברכושו ו/או בכל תחום אחר הרשום בייפוי הכוח, ולקבוע בו הוראות ביצוע ספציפיות, וגם עקרונות מנחים לעתיד בענייני גוף או רכוש.

מהן סמכויות מיופה הכוח?

הממנה יכול לבחור אם להקנות למיופה הכוח סמכות לנהל את ענייני הרכוש שלו וכן את ענייניו הבריאותיים והאישיים, או רק עניינים בתחום מסוים. כמו כן, יכול הממנה להגביל את תקופת תוקפו של ייפוי הכוח או לקבוע שתוקפו אינו מוגבל בזמן.

כך, ניתן למנות מיופה כוח שיהיה מופקד רק על ניהול רכושו וכספיו של הממנה או רק על ניהול עניינים אישיים מסוימים של הממנה כגון צרכי יומיום, מגורים, עניינים חברתיים או רק על ניהול ענייניו הרפואיים של הממנה.

ישנן פעולות מסוימות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע, אלא אם כן הוסמך לכך מפורשות במסגרת ייפוי כוח מתמשך. בין פעולות אלה: מתן תרומות, מתנות והלוואות ומתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית. פעולות מסוימות אחרות, כמו למשל עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, או מתן תרומה, מתנה או הלוואה בסכום העולה על מאה אלף ש”ח, לא יוכל מיופה הכוח לבצע ללא אישור בית המשפט.

נוסף על כך, החוק מונה מספר פעולות שבשום מקרה לא יהיה מיופה הכוח מוסמך לבצע, ובהן: המרת דת, השתתפות בבחירות, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ ועריכת צוואה.

מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

זהות מיופה הכוח נתונה לבחירת הממנה, אך בכל זאת קובע החוק מספר תנאים בנושא. כך למשל, מיופה הכוח לא יכול להיות אדם שנותן תמורת תשלום שירות רפואי, סיעודי, סוציאלי או שיקומי לממנה וגם לא מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום, אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה. כמו כן, לא ניתן למנות כמיופה כוח את עורך הדין או בעל המקצוע שבפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.

בנוסף לזאת, אדם לא יכול לשמש כמיופה כוח של יותר משלושה אנשים שונים, אלא אם כן מדובר בקרוב משפחה של הממנה. לעומת זאת, הממנה יכול למנות לעצמו מיופה כוח יחיד או מספר מיופי כוח שישמשו מיופי כוח במשותף. הממנה יכול לחלק סמכויות בין מיופי הכוח במשותף או לחלופין לקבוע כי יפעלו במשותף לצורך כל דבר ועניין.

יתר על כן, יכול הממנה לקבוע בייפוי הכוח שאדם מסוים ישמש כמחליף של מיופה הכוח שאותו מינה, אם מינויו של מיופה הכוח יפקע, מסיבה כזו או אחרת.

מי עורך את הייפוי כוח ומה ההליך?

ייפוי כוח מתמשך הינו הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו.

למרות זאת, המחוקק קבע מספר תנאים כדי לוודא שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה חופשית של הממנה ותוך הבנה מלאה:

  • את ייפוי הכוח המתמשך רשאי לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח.
  • האדם הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות.
  • האדם הממנה מאשר בפני עורך הדין אשר עורך את ייפוי הכוח כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו, וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.
  • עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח יביא לידיעת האדם הממנה, בין היתר, את המשמעויות המשפטיות של ייפוי הכוח, את החלופות הקיימות לכך, ואת העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך.
  • הגשת ייפוי הכוח תיעשה על ידי עורך הדין שערך אותו באופן מקוון. רק עורכי דין שהוסמכו לכך הם בעלי גישה למערכת המקוונת.

הפקדת ייפוי כוח

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי הינו תנאי לתוקפו. ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך או בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה עדכנית.

חשוב לציין כי במידה ועורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך דורש לצרף חוות דעת מומחה לייפוי הכוח שתשמש כראיה להוכחת כשרותו של האדם הממנה, יש לבצע זאת. לא רק זאת, אלא שגם ניתן לצרף כל מסמך רלוונטי שהאדם הממנה רוצה לצרף לייפוי הכוח המתמשך.

אישור ייפוי הכוח באמצעות האפוטרופוס הכללי

לאחר קבלת העותק המקורי אצל האפוטרופוס הכללי ובתום הטיפול בבקשה, תישלח הודעה לאדם הממנה עם העתק לעורך הדין על אישור או דחייה של בקשת ההפקדה. במידה וייפוי הכוח יאושר, ממועד הפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף ישלח האפוטרופוס הכללי לאדם הממנה תזכורת, אחת ל-3 שנים, כדי לוודא שהאדם אינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח מכל סיבה שהיא.

מתי נכנס ייפוי הכוח לתוקף?

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף במועד שבו האדם הממנה לא יהיה מסוגל להבין יותר בנושא שלשמו ניתן ייפוי הכוח, זאת כמובן בהתאם לתנאים שנקבעו בייפוי הכוח. חשוב לציין כי החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח לקבוע כי הממנה לא מסוגל להבין דבר, וזאת כדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הבנתו ויכולותיו עלולים להיות מופחתים.

תנאים אלו יכולים להיות בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אליו, אשר יכולים להעיד בהתאם להיכרות בינהם כי הגיע השלב בו האדם הממנה אינו מבין בדבר, או שבעקבות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או על-פי חוות דעת מומחה שייקבע זאת.

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.
רק לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך לאדם הממנה ולאדם המיודע.

התייעצו איתנו:

רוצים לדעת עוד פרטים אודות ייפוי כוח מתמשך ומה ההבדל בינו לבין אפוטרופסות? חייגו אלינו למספר 054-3276422 או השאירו פרטים בטופס למטה.

צור קשר

השאירו פנייתכם וניצור אתכם קשר בהקדם:

Call Now Button